Όροι εγγύησης προϊόντων

Όροι εγγύησης προϊόντων

Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα με κάποιο προϊόν το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, θα πρέπει να αποσταλλεί στην www.pervolarakis.gr για ελεγχο και αρχική εκτίμηση. Τα έξοδα αποστολής από και προς την www.pervolarakis.gr καλύπτονται από τον πελάτη. Εαν κριθεί απαραίτητο, το προϊόν θα αποσταλλεί στον εισαγωγέα ή την κατασκευάστρια εταιρεία για επισκευή, διόρθωση ή αντικατάσταση αναλόγως την περίπτωση, εφοσον το πρόβλημα δεν προκλήθηκε από κακή χρήση, μη συντήρηση, παρέμβαση μή εξουσιοδοτημένου τεχνικού, δόλο κλπ.